Vrijwilligersbeleid

Verplichte verenigingstaken RKVV Waalre

Waarom deze ‘verplichte verenigingstaken’?
Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Omdat er tegenwoordig helaas steeds minder vrijwilligers een bijdrage kunnen of willen bieden bij het uitvoeren van de verschillende taken, kan dit op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging.

Ten behoeve van de continuïteit van de vereniging voelt het bestuur zich genoodzaakt om actieve leden de verplichting op te leggen verenigingswerk uit te voeren. Aangezien RKVV Waalre niet de enige vereniging is met dit probleem, hebben wij bij het opstellen van dit plan gebruik gemaakt van wat er al op het internet aanwezig is.

De uitgangspunten van dit plan zijn eenduidig:
– Je MAG lid worden van RKVV Waalre;
– Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden;
– Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van RKVV Waalre.

In dit licht is het dan ook beter om te
spreken van ‘verplichte
verenigingstaken’ i.p.v. vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersbeleid aangepast

Wat houdt de nieuwe regeling in?
Alle leden van RKVV Waalre, of een van de ouders of verzorgers van een jeugdlid, zijn verplicht ieder seizoen 10 uur verenigingstaken te verrichten. Deze regeling zullen wij geleidelijk invoeren.

De verplichting voor het verrichten van verenigingswerk willen wij het seizoen 2013/2014 in laten gaan. Het is afhankelijk van organisatie en coördinatiekracht hoe snel wij ieder lid/ouder van jeugdlid op verplichte werkzaamheden kunnen indelen. In de overgangsperiode zal het zo kunnen zijn dat er leden zijn die verplichte taken uitvoeren en een deel nog niet. Wel dient men zich te houden aan afspraken, en
kunnen ook in de overgangsperiode sanctiemaatregelen volgen bij niet op komen dagen.

Welke soorten dienster zijn er?
– Activiteiten
– Kantine-dienst

Onder activiteiten vallen:
– Het ophalen van oud papier
– Het fluiten van wedstrijden
– Meehelpen organiseren van een voetbaltoernooi, feestavond of een speciale (jeugd)activiteit zoals het
sinterklaasfeest, het paas- eieren zoeken.
– Meehelpen opbouwen, afbouwen en schoonmaken tijdens het 6×6 toernooi
– Het draaien van diensten in de bestuurskamer.
– Etc.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om bepaalde activiteiten buiten deze regeling te houden.

Wat ga ik doen bij een Kantine-dienst?
Dan help je achter de bar met het bedienen van kantinebezoekers. Denk aan het inschenken en afrekenen van koffie, limonade, snoep, snacks en misschien wel het tappen van bier. Ook kun je meehelpen in de keuken met bijvoorbeeld patat en snacks bakken of broodjes klaarmaken.

Je kunt ook mee komen helpen schoonmaken in de kantine.

Een combinatie van beide activiteiten is natuurlijk ook mogelijk en zal voor veel seniorleden ook de praktijk zijn omdat zij verantwoordelijk zijn voor het ophalen van oud papier.

Mogelijke vragen
Aan de hand van vraagstellingen willen we duidelijk maken wat het plan voor U zal betekenen:

1. Mijn kinderen voetballen bij RKVV Waalre moet ik dan ook verenigingswerk verrichten?
Ja, van jeugdleden (pupillen t/m D junioren) is een van de ouders of verzorgers verplicht om verenigingstaken te doen. Van C-, B- en A- junioren wordt verwacht dat zij zelf verenigingstaken verrichten. Zij worden hierbij ingedeeld bij activiteiten die geschikt zijn voor betreffende leeftijd.

2. Ik heb meerdere kinderen bij RKVV Waalre voetballen. Moet ik dan ook vaker diensten draaien?
Nee, je hoeft maar voor een kind (pupillen t/m D junioren)de verenigings-taken te doen.

3. Ik speel zelf bij RKVV Waalre en mijn kinderen ook. Moet ik dan vaker diensten draaien?
Nee, je hoeft dan alleen maar voor jezelf verenigingswerk te doen. Je hoeft in dit geval geen verenigingswerk te verrichten voor je kinderen.

4. Ik ben niet-spelend lid, moet ik dan ook deelnemen aan deze regeling?
Nee, niet-spelende leden zijn niet verplicht maar natuurlijk wel van harte welkom deel te nemen aan deze regeling. Veel niet-spelende leden zijn overigens al actief als vrijwilliger.

4. Moeten kaderleden ook verenigingswerk verrichten?
Nee kaderleden doen al genoeg voor de vereniging en zijn daarom vrij-gesteld van verenigingswerk. Een kaderlid is een persoon die gedurende een langere periode op structurele en frequente wijze werkzaamheden verricht voor de vereniging zoals bestuursleden, leiders, trainers, verzorgers, vaste grensrechters, vaste barvrijwilligers en vaste vrijwilliger terreinen en opstallen.

5. Kan ik ook vaker dan 2 keer per seizoen verenigingsdiensten uitvoeren?
Ja graag zelfs. Je kunt zo vaak verenigingswerk doen als je wilt.

6. Kan ik mijn verenigingsdiensten verplaatsen of afzeggen als ik verhinderd ben?
Nee verplaatsen of afzeggen kan niet. Je kunt het wel overdragen aan een plaatsvervanger. Mocht je om wat
voor reden dan ook verhinderd zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger. Ook ben je er verantwoordelijk voor dat jouw vervanger ook daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en het verenigingswerk verricht. Het staat iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter ten allen tijde verantwoordelijk voor de dienst.

7. Welke sanctie maatregelen bestaan er bij het niet invullen van een dienst?
Het niet invullen van een dienst wordt als niet sportief beschouwd en zal gesanctioneerd worden. Het bestuur betreurt het dat deze maatregel moet worden ingevoerd maar dit is helaas onontkoombaar en dient ook ter bescherming van de overgrote meerderheid der leden (of ouders van jeugdleden) die hun sportieve plicht wel nakomen.In geval van het niet invullen van een dienst zal er binnen een week met de niet verschenen speler of ouder van jeugdspeler contact worden gezocht waarin hij/zij op zijn tekortkoming wordt gewezen.

Indien blijkt dat het niet opkomen moedwillig heeft plaats gevonden, dan volgt een sanctie: voor senioren volgt een schorsing terwijl voor jeugdleden een boete van € 30 toegepast zal worden. Indien deze boete niet betaald wordt, kan ook bij jeugdleden een schorsing volgen.

De sanctiemaatregelen gelden tevens bij verzuim van functie of taak door een ouder/verzorgen van jeugdlid. De ouder/verzorger blijft hiervoor verantwoordelijk, ook voor C, B en A junioren.

Eventueel te innen boetes worden voor algemene doelen binnen de vereniging aangewend.

Tot slot
Veel vrijwilligers binnen RKVV Waalre zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor de vereniging.
Echter met de toenemende taakdruk neemt dit plezier snel af. Daarom ziet het bestuur zich genoodzaakt tot invoering van ‘verplichte verenigings-taken’. Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ probeert het bestuur het plezier in de vrijwilligersfuncties en –taken te borgen, zodat de continuïteit van de vereniging niet in het geding zal komen.

Zonder vrijwilligers, geen vereniging.
Zonder vereniging, geen voetbal….

© Redactie RKVVW 2015 - 2016